صندلی مدیریت راشن مدل M870

قیمت اصلی 61,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,500,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی آبکاری کروم
 • دسته ثابت با رویه فوم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M870B

قیمت اصلی 61,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,500,000 ریال است.
 • فریم رنگ پودری مشکی
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی رنگ پودری مشکی
 • دسته ثابت با رویه فوم
 • هدرست قابل تنظیم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M810

قیمت اصلی 62,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,400,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی آبکاری کروم
 • دسته ثابت با رویه فوم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M810B

قیمت اصلی 62,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,400,000 ریال است.
 • فریم رنگ پودری مشکی
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی رنگ پودری مشکی
 • دسته ثابت با رویه فوم
 • هدرست قابل تنظیم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M860

قیمت اصلی 63,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,700,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • دسته تنظیمی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی آبکاری کروم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M880

قیمت اصلی 66,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 60,000,000 ریال است.
 • فریم رنگ پودری مشکی
 • دسته تنظیمی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی رنگ پودری مشکی
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M850

قیمت اصلی 66,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 60,000,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • دسته تنظیمی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی آبکاری کروم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M890

قیمت اصلی 69,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 62,700,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • دسته تنظیمی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی آبکاری کروم
 • هدرست و گودی کمر قابل تنظیم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M890B

قیمت اصلی 69,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 62,700,000 ریال است.
 • فریم رنگ پودری مشکی
 • دسته تنظیمی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی رنگ پودری مشکی
 • هدرست و گودی کمر قابل تنظیم
 • مکانیزم دو دسته کلاجی براکت دار
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی